Trong quá trình học tiếng Anh, vấn đề chia động từ To be được xem như là bài học đầu tiên để bạn bắt đầu với một ngôn ngữ mới.

Động từ To be là gì?

Đây là một dị thể khá đặc biệt được chia là 3 dạng: Am, is, Are và cạc dùng của 3 dạng này cũng khác nhau. Và chúng được tồn tại dưới dạng: Be ( nguyên mẫu ), am, is, are ( thể hiện đại ), was / were ( thể quá khứ )….

Cách sử dụng Was / Were như thế nào?

Hai từ này được sử dụng nhiều trong văn nói và các bài tập ngữ pháp và chúng ra rất hay vị nhầm lẫn với 2 từ này cũng như cách phát âm của người Việt chúng ta thường bỏ mất âm cuối dẫn đến hiểu nhầm về 2 từ này.

Was và Were như đã nói ở trên là 2 từ ở thể quá khứ của To be, chúng có tác dụng diễn tả hành động, trạng thái của chủ ngữ.

+ Was

Ở những câu có chủ ngữ ngôi thứ nhất I ( tôi ), ngôi thứ 3 số ít ( he, she, it ) và những danh từ số ít ( Cat, Toms…)

=>  I was, He was, She was, It was, John was,…

Ví dụ sử dụng Was và Were

I am a teacher. à I was a teacher.

Tôi là một giáo viên. à Tôi (đã) là một giáo viên.

You are a nice person. à You were a nice person.

Bạn là một người tốt. à Bạn (đã) là một người tốt.

+ Were

Ngược lại với Was, trong các câu có chủ ngữ ở ngôi thứ 2 như You, they, we hoặc danh từ số nhiều (Tables, cats,..) chúng ta sử dụng Were.

=> You were, they were, we were, tables were,…

Were là động từ số nhiều chia ở thời quá khứ, được dùng khi đề cập đến nhiều bên hoặc nhiều thực thể; với was thì ngược lại.

Ví dụ:

They were men.

Họ là đàn ông.

The parties were persuaded.

Các bên đã bị thuyết phục.

I was 8 years old.

Tôi đã được 8 tuổi rồi.

It was my car.

Nó (đã) là xe hơi của tôi.

Trường hợp ngoại lệ: you có thể hiểu là một người (bạn) hoặc nhiều người (các bạn), nên động từ to be sẽ chia ở dạng số nhiều là arewere.

– Were có thể được dùng ở thể giả định tương đương với thì hiện tại của to be.

Ví dụ:

If I am free, I will call you.

Nếu tôi rảnh, tôi sẽ gọi cho bạn.

If I were free, I would call you.

Nếu tôi rảnh, tôi sẽ gọi cho bạn.

Ở dạng quá khứ Was và Were được chia như nào?

  • Thể khẳng định:

I/She/He/It/John+ Was

You/They/We/Dogs+Were

  • Thể phủ định:

I/She/He/It/John+ Was not (Wasn’t)

You/They/We/Dogs+Were not (weren’t)

  • Thể nghi vấn

Was+ I/She/He/It/John…?

=> Yes, S+ was

No, S+ wasn’t

Were+You/They/We/Dogs…?

=> Yes, S+were

No,S+weren’t